Spartermer

Det är inte alla som är välbekanta med alla begrepp inom sparande. Samtidigt är det svårt för banker och andra aktörer som erbjuder sparande att alltid förenkla och skriva ut kompletta förklaringar. Spartermer finns helt enkelt av en anledning. Här nedan hittar du en ordlista med förklaringar av begrepp inom sparande och investeringar som du kan använda som referens i det fall du träffar på ett obekant begrepp i avtalstexter, i information om sparvillkor eller i nyheter om sparande och investeringar.

Ordlista inom sparande

Absolut avkastning
Avkastning som ska vara oberoende av utvecklingen på börsen. Många hedgefonder försöker nå absolut avkastning i sin förvaltning.

Avkastning
Pengar till följd av investering i exempelvis fonder eller aktier.

Aktie
Andel i ett företag.

Aktiedepå
Konto för hantering av aktier.

Aktiefond
Fond med portfölj bestående av aktier i företag.

Baisse
När börsen går ner på bred front under hög omsättning.

Blandfond
Fond med både aktier och räntebärande papper i portföljen.

Courtage
Avgift som tas ut för handel med värdepapper.

Direktavkastning
Utdelning i procent av aktiekursen.

Effektiv ränta
Ränta i vilken löpande utbetalningar räknas in. Med utbetalningar exempelvis varje kvartal blir den effektiva räntan högre än den nominella.

Fasträntekonto
Sparkonto med en ränta som är fast i ett år eller mer.

Fond
En portfölj med värdepapper i vilken du kan köpa andelar. Det finns många typer av fonder, såsom exempelvis aktiefonder, räntefonder, hedgefonder och blandfonder.

Förvaltningsavgift
Avgift som tas ut för förvaltning, administration, med mera, av fonder.

Hausse
När börsen stiger på bred front under hög omsättning.

Hedgefond
Specialfond med fria tyglar när det gäller placeringarnas typ och tidshorisont.

Högräntekonto
Populär benämning på räntekonton med räntor som är mycket högre än genomsnittet bland de större aktörerna inom inlåning. För högräntekonto finns sällan insättningsgaranti.

Indexfond
Fondportfölj med aktier som ska spegla ett index. Normalt är förvaltningen av en indexfond mer eller mindre automatiserad vilket ger låga avgifter.

Insättningsgaranti
Statlig garanti för behållning på sparkonton. Aktiveras i samband med bankens eller kreditmarknadsbolagets konkurs eller betalningsinställelse. Uppgår för närvarande till 100 000 euro.

Investeringssparkonto (ISK)
Sparform med schablonbeskattning i stället för vanlig kapitalvinstbeskattning. Inga transaktioner behöver deklareras. Kan bara ägas av privatpersoner.

Kapitalförsäkring
Sparform med schablonbeskattning och utan krav på deklaration. Kan ägas av företag.

Kapitalförlust
Förlust på en investering.

Kapitalvinst
Vinst på en investering.

Nätmäklare
Aktör på nätet som erbjuder handel i värdepapper.

Obligationsfond
Fond bestående av placeringar i obligationer (räntebärande värdepapper). Löptiden på placeringarna är längre än vad de är i en räntefond.

Premieobligation
Av staten utfärdat värdepapper som inte ger ränta. Avkastningen är i stället i form av priser i en utlottning.

Premiepension
Del av den allmänna pensionen som du själv genom fondval kan påverka.

Ränta (sparande)
Det pris en bank, ett kreditmarknadsbolag eller annan aktör inom inlåning betalar för att låna dina pengar.

Räntefond
Fond bestående av räntebärande papper med kort löptid. Kan också kallas penningmarknadsfond.

Sparkonto
Konto för vilket behållningen räknas upp med ränta periodvis.

Sparränta
Ränta på insatta medel på sparkonto hos bank, kreditmarknadsbolag eller finansbolag.

Tjänstepension
Pension som arbetsgivaren betalar in individuellt eller kollektivt.

Utdelning
Kontant utbetalning till aktieägarna av en del av aktiebolagets vinst.

Yale-modellen
Investeringsmodell med sju tillgångsslag för god riskspridning.