Ny insättningsgaranti för mer trygghet

Insättningsgaranti 950 000 kr

Insättningsgarantin, det vill säga den statliga garanti för medel på sparkonton som träder in om en bank eller ett kreditbolag går i konkurs, infördes i Sverige år 1996. Mellan 1996 och 2008 var garantibeloppet per person och inlåningsföretag 250 000 kr, men i finanskrisens efterdyningar höjdes den i ett första skede till 500 000 kr i 2008 och sedan till 100 000 euro vid årsskiftet 2010/2011. Nu har riksdagen beslutat om en ny lagstiftning som ger förändringar både vad avser skyddet och utbetalningstider. Överlag är förändringarna fördelaktiga för oss sparare så lagstiftningen är välkommen! Reglerna kommer att börja gälla den 1 juli nu i år.

Nytt garantibelopp på 950 000 kr

Att ha en garanti på 100 000 euro ger minskad förutsebarhet eftersom valutakurserna hela tiden ändras. Det ena året kanske garantin faktiskt är på 900 000 kr medan den ett annat år är på 1 miljon kronor. Att beloppet som garanteras fluktuerar kan innebära att sparare som har större belopp att placera helt enkelt tar till en marginal och det är inte fördelaktigt för varken spararna själva eller bankerna/inlåningsföretagen.

Snabbare utbetalningar

Som det är nu ska Riksgälden, som är den myndighet som administrerar utbetalningarna, ersätta spararna inom 20 dagar. Det måste betraktas som skyndsamt, men med den nya lagstiftningen uppkommer en skyldighet att betala ut det sparade beloppet samt upplupen ränta inom sju arbetsdagar.

Avgifterna ska spegla risken

Ovan två regleringar innebär fördelar för oss sparare. Samtidigt finns några skrivningar som kanske kan innebära en liten nackdel. Det är nämligen så att den avgift som bankerna och kreditbolagen betalar för att vara med i insättningsgarantin i framtiden ska spegla riskerna lite bättre än vad de har gjort tidigare. Det kan komma att innebära att vissa aktörer får betala lite mer i avgifter och det kan i sin tur innebära att räntan på sparkontona hos dessa aktörer kan bli mindre förmånlig. Det är fullt möjligt att eventuella ändringar blir högst modesta, men det kan ändå vara bra att känna till sambandet.